Algemene Voorwaarden De OlieReus

Inhoudsopgave:

Artikel 1: Toepasselijkheid

Artikel 2:Definities

Artikel 3 - Het aanbod en de (koop)overeenkomst

Artikel 4: Herroepingsrecht en retourbeleid

Artikel 5: Prijs

Artikel 6: Garantie

Artikel 7 - Levering en uitvoering

Artikel 8: Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 9:  Betaling

Artikel 10 - Klachtenregeling

Artikel 11 - Geschillen

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper, op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en opdrachten tussen verkoper and klant.

1.2 Indien de (koop)overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de (koop)overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld.  

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de (koop)overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand.Artikel 2:Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Verkoper: Deoliereus.nl;

Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en/of de rechtspersoon die producten en/of diensten (op afstand) afneemt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Bedenktijd: de termijn van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst  waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Retourformulier: het formulier om de goederen te retourneren.

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van de verkoper. 


Artikel 3 - Het aanbod en de (koop)overeenkomst

3.1 Het aanbod door de verkoper is vrijblijvend, bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten en is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en zijn zo mogelijk zorgvuldig samengesteld. De afbeeldingen, omschrijvingen en  specificaties in het aanbod zijn gegeven ter indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3.2 Elk aanbod bevat noodzakelijke informatie, in het bijzonder:

a) de prijs inclusief belastingen;

b) de eventuele kosten van verzending;

c) de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

d) het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

e) de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

f) de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de verkoper de prijs garandeert;

g) de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

3.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

3.4 Elk overeenkomst zal de volgende informatie omvatten:

a) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

b) de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

c) de wijze van de betaling voor de geleverde producten en/of diensten;

d) de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. Deze informatie wordt schriftelijk of op zodanige wijze meegestuurd dat deze de klant in goede orde bereikt.


Artikel 4: Herroepingsrecht en retourbeleid

4.1 Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant. Het kenbaar maken dient de klant te doen middels het retourformulier op de website. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen.

De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd. De kosten voor de terugzending komen voor de rekening van de klant. De verkoper zal het (aankoop) bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

4.2 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met de product(en) en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan de verkoper heeft teruggezonden, is de koop een feit.

4.3 De verkoper kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten voor producten zoals omschreven in deze lid. De uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a) die door de verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
g) voor goederen waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken.
e) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de klant is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.


Artikel 5: Prijs

5.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. De verkoper kan de producten en/of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de verkoper geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.

5.2 De prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn  niet toegestaan tenzij zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

5.3 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


Artikel 6: Garantie

6.1 De verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 30 dagen na levering aan de verkoper te worden gemeld via het retourformulier op de website. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

6.3 De garantietermijn van de verkoper komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.

6.4 De garantie bepalingen gelden niet indien:

a) de klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
b) de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld.
 

 

Artikel 7 - Levering en uitvoering

7.1De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

7.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de webwinkel kenbaar heeft gemaakt.

7.3 De webwinkel zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De verkoper zal het (aankoop)bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

7.4 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de verkoper zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

7.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de verkoper tot het moment van bezorging aan de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 8: Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

8.1 De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

8.2 De klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

8.3 Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.


Artikel 9:  Betaling

9.1 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na de dag van ontvangst van het product. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

9.2 De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de verkoper te melden.


Artikel 10 - Klachtenregeling

10.1 De verkoper beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

10.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de verkoper, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.

10.3 Bij de verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 10 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de verkoper binnen de termijn van 10 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

10.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

10.5 Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de klant zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de klant de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel verkoper als klant stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de klant betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.


Artikel 11 - Geschillen

11.1 Op overeenkomsten tussen de verkoper en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.